Tora-reading.png

פרשת השבוע
פרשה למעשה
כי תבוא

דברי תורה וחידושים • חסידות • הלכה והנהגות


ההבדל בין "כל דעביד רחמנא לטב עביד" ל"גם זו לטובה"

בעניין של גם זו לטובה מוצאים שתי לשונות שונות בדברי חז"ל: א) כל דעביד רחמנא לטב עביד, ו-ב) גם זו לטובה(1)תענית כא,
א. סנהדרין קח, ב.
. החילוק בין שתי הלשונות האלו הוא, כל דעביד רחמנא לטב עביד, הוא בלשון התרגום, וגם זו לטובה הוא בלשון הקודש. לשון קודש הוא לשון קודש ומבורר. כל עניינים אשר בלשון הקודש הם ברורים, ז.א. שרואים אותם באופן ברור שהכל לטובה. אבל כל דעביד רחמנא לטב עביד, שנאמר בלשון התרגום, אף על פי שהוא גם כן לטב עביד, לא רואים את עניינו כל כך ברור.

נבין את ההסבר על זאת ע"י החילוק שיש אצל הדוגמאות אשר מביאה הגמרא על השני לשונות הללו. הדוגמא בגמ' על כל דעביד רחמנא לטב עביד הוא: ר' עקיבה הלך בדרך ולקח אתו נר, חמור, ותרנגול – היום, כשנוסעים לוקחים דברים אחרים: פנקס צ'קים, מברשת שיניים וכו' – אבל אז כשהיו נוסעים, לקחו נר בכדי ללמוד תורה אפילו בחשך, חמור שיסחוב את הגשמיות שלו והוא יהיה פנוי מזה, ותרנגול שיעורר אותו בחצות. והקדוש ברוך הוא הזמין שבעיר לא נתנו לו להיכנס, ועבר את הלילה בשדה.

באה רוח וכיבתה את הנר, והוא נשאר בחשך. בא ארי ואכל את החמור, באה חתולה ואכלה את התרנגול. אמר ר' עקיבא: כל דעביד רחמנא לטב עביד. לאחר מכן נתברר שהכל היה לטובה. שבלילה הזה הותקפה העיר ע"י שודדים ואילו ר' עקיבא היה לן בעיר, היה בסכנה. ואילו הנר היה דולק בשדה היו רואים אותו, אילו החמור והתרנגול היו עושים קולות, היו שומעים כו', וע"י זה שהוא היה נפסד מכל, הוא ניצול.

הדוגמא לגם זו לטובה הגמרא מביאה מהתנא נחום איש גם זו. שמו איש גם זו, כי על כל דבר היה רגיל להגיד "גם זו לטובה". פעם הוא נשלח בשליחות למלך רומי, ונתנו לו לקחת אתו אבנים טובות ומרגליות כמתנה למלך. בלילה גנבו לו האבנים טובות ובמקומם שמו לו אדמה בקופסה. אמר על זה "גם זו לטובה". ומכיוון שהיהודים עשו לו שליח למלך רומי, היה צריך להשלים את שליחותו, וה' יעזור.

וכשהגיע למלך רומי ונתן לו הקופסה כמתנה, פתחו אותה, וראו שהיא מלאה עם אדמה, רצו לעשות אתו מה שעושים עם מי שמורד במלכות. אבל הקדוש ברוך הוא תיכף שלח את אליהו הנביא בדמות של שר, ואמר לקיסר אפשר האדמה היא אותו האדמה של אברהם אשר בה הוא ניצח מלחמות. ומלחמות לא חסרים אצל גוים, עוד מעט התברר שהאדמה ניצחה השונאים של הקיסר.

והנה החילוק בין שתי הדוגמאות הוא: לר' עקיבא היה לו באמת הפסד וצער. אך זה היה בעבור טובה. אבל זה לבד היה עניין של צער. לנחום איש גם זו לא היה אפילו לכתחילה שום היזק ואדרבה, אילו היה מביא אבנים טובות, מי יודע עם היו מתקבלים מפני המלך, כי בבית מלך לא חוסר אבנים טובות, אבל זה שהוא הביא את האדמה, זה נתקבל.

כפי שהזכרנו, לר' עקיבה היה לו צער, אך הודות לצער שהיה לו הוא ניצול מצער יותר גדול. אבל אצל נחום איש גם זו מה שקרא בעצמו היה טוב.

והנה זה הוא המעלה של הביטוי גם זו לטובה לעומת כל דעביד רחמנא לטב עביד. הכוונה של גם זו לטובה היא זו – זו לבד לטובה (על דרך כמו כל אחד מראה באצבעו ואומר זה א-לי (2)רש"י שמות טו, ב ). לא רק שזה בעבור משהו טוב, אלא זה טוב בעצמו. לעומת כל מה דעביד רחמנא לטב עביד שקודם זה היה העלם, היה עם עיניים סגורות וחשב שהוא נזק וצער, ובשעה שמתעלם ההעלם רואים שמלכתחילה הכל היה טוב. וזהו לטוב שהיא פעולה עבור טובה.

נחום איש גם זו היה הרבי של ר' עקיבא. ז.א. שר' עקיבא היה בדור אחרי נחום איש גם זו, בדור בו החשך של הגלות היה יותר גדול מקודם (כי עם כל דור הבא יש יותר חשך), שדורו לא היה יכול ליראות בגילוי את כל עניין שהוא טוב לבד. אפילו אם יודעים בפשיטות איך דבר מסוים טוב לבד – אבל הוא לא יורד לעולם בגילוי. מה שהי ה יכול להיות בעולם הוא לא יותר מכל דעביד רחמנאלטב עביד. מה שאין כן נחום ובדורו של נחום איש גם זו, בדור אחד יותר קרוב לזמן (או בזמן) הבית היו יכולים לגלות את עניין של גם זו לטובה.

נחום איש גם זו היה הרבי של ר' עקיבא. ז.א. שר' עקיבא היה בדור אחרי נחום איש גם זו, בדור בו החשך של הגלות היה יותר גדול מקודם (כי עם כל דור הבא יש יותר חשך), שדורו לא היה יכול ליראות בגילוי את כל עניין שהוא טוב לבד. אפילו אם יודעים בפשיטות איך דבר מסוים טוב לבד – אבל הוא לא יורד לעולם בגילוי. מה שהי ה יכול להיות בעולם הוא לא יותר מכל דעביד רחמנא לטב עביד. מה שאין כן נחום ובדורו של נחום איש גם זו, בדור אחד יותר קרוב לזמן (או בזמן) הבית היו יכולים לגלות את עניין של גם זו לטובה. ועכשיו הולכים לזמן הגאולה, לזמן של "ואהביו כצאת השמש בגברתו"(3)שופטים ה, לא.
תניא פ' כו
שהקב"ה מוציא חמה מנרתקה וניראה בגילוי בכל דבר איך הוא גם זו לטובה, ונאמר זה ה' קוינו לו. (4)לקוטי שיחות
חלק ב,
דפי 393-395


”ושאלתי את פי משיח אימת אתי מר, והשיב לי, בזאת תדע, בעת שיתפרסם למודך ויתגלה בעולם יפוצו מעיינותיך חוצה“

הבעל שם טוב, כתר שם טוב, א

בכדי לממן, להקדיש או לקבל את הגליון דרך דואר אלקטרוני נא ליצור קשר:
הצג כתובת דוא"ל


"עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר" משלי פ"ג, יח


Um den Wochenabschnitt als PDF herunterzuladen, klicken Sie bitte auf das PDF-Symbol.
19. Elul 5781, 27. August 2021

להורדת פרשת השבוע כקובץ PDF אנא לחץ על סמל ה-PDF.
י"ט באלול ה'תשפ"א, אבות פ' ג', 27 אוגוסט 2021

"פרשה למעשה" נכתב ע"י הרב דניאל שיפר, ירושלים התשפ"א   ©

"מעשה זוטא" נדפס ברשות מספר "מיום ליום ילקוט יומי"


transparent to purple gradient