Tora-reading.png

פרשת השבוע
פרשה למעשה
בשלח

דברי תורה וחידושים • חסידות • הלכה והנהגות


השם ילחם לכם ואתם תחרישון

כשהיהודים הגיעו לים, בבריחתם מפרעה והצבא המצרית, התחלקו לארבע קבוצות עם ארבע דעות שונות. כיתה אחת אמרה "ליפול אל הים" – לטבוע, ולא לחזור לעבדות תחת פרעה; כיתה אחרת אמרה "לשוב למצרים" – לחזור לעבדות; עוד כתה אחרת אמרה "לעשות מלחמה כנגדן" – לנצח על המצרים; והכתה הרביעית אחזה שאין לעשות שום מהאפשרויות האלה, אלא "נצווח כנגדן" – לקרוא לה' לעזור להם.

ועל כל כתה ענה משה רבינו כנגד שיטתם: על אלו שאמרו "ליפול אל הים", ענה "התיצבו וראו את ישועת ה'" – תתחזקו ותעמידו את עצמכם ותראו את ישועת ה', לכיתה השנית שאמרה "לשוב למצרים", ענה "כי כאשר ראיתם את מצרים גו' עוד עד עולם" – שלא תראו את המצרים אף פעם; ולאלו שרצו להלחם נענו "ה' ילחם לכם"; ואל הכתה הרביעית שרצו לקרוא ולהתפלל לה', ענה "ואתם תחרישון – תשתקו ואל תתפללו.

רק מה הינו צריכים לעשות – "דבר אל בני ישראל ויסעו": תמשיכו בדרך שמביא אתכם להר סיני לקבל את התורה אשר היא המטרה של יציאת מצרים.

מהנ"ל רואים ש"רבות מחשבות בלב איש ועצת ה' היא תקום" כמו שכתב שלמה המלך החכם ביותר מכל אדם (במשלי). ז.א. שיש הרבה דרכים והרבה עניינים לכל שאלה בחיים ויש הרבה אנשים לשאול אותם. אך תדע שזהו הדרך למחוסרי אמונה ודעת. ליהודי יש דרך אחד ולשאול אחד – התורה וחכמיה, הרבנים. התורה היא ההתגשמות של הקב"ה כאן בעולם הזה; הוא התלבש את עצמו בתורה הקדושה בכדי לעשות לאדם הטובה הגדולה ביותר – שיוכל האדם להתחבר עם בוראו עצמו.

"הסתלק מן הספק" אומר לנו רבן גמליאל (אבות א, טז), שהרי אין דבר יותר גרוע מלהיות בספק. ה' יודע את זאת ולכן סילק אותנו מהספק ונתן לנו דעה ברורה בתורה שלו. אוי למי שאינו מתייעץ עם חכמיה, ואשרי מי שיודע על מה הוא יכול לסמוך, שהיא "עצה ותושיה, אני בינה, לי גבורה ונותנת לו מלכות וממשלה, וחיקור דין ומגלין לו רזי תורה ונעשה כמעין המתגבר וכנהר שאינו פוסק והוה צנוע, וארך רוח, ומוחל על עלבונו ומגדלתו ומרוממתו על כל המעשים".(שם, ו, א)”ושאלתי את פי משיח אימת אתי מר, והשיב לי, בזאת תדע, בעת שיתפרסם למודך ויתגלה בעולם יפוצו מעיינותיך חוצה“

הבעל שם טוב, כתר שם טוב, א

בכדי לממן, להקדיש או לקבל את הגליון דרך דואר אלקטרוני נא ליצור קשר:
הצג כתובת דוא"ל


"עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר" משלי פ"ג, יח


Um den Wochenabschnitt als PDF herunterzuladen, klicken Sie bitte auf das PDF-Symbol.
12. Schwat 5782, 14. Januar 2022,

להורדת פרשת השבוע כקובץ PDF אנא לחץ על סמל ה-PDF.
י"ב בשבט ה'תשפ"ב, 14 ינואר 2022


transparent to purple gradient