Tora-reading.png

פרשת השבוע
פרשה למעשה
לך לך

דברי תורה וחידושים • חסידות • הלכה והנהגות


"לך לך" – לעצמך וגלה את כחות אלקיים שלך

”וַיֹּ֤אמֶר יְ-ה-ֹוָ-ה֙ אֶל־אַבְרָ֔ם לֶךְ־לְךָ֛ מֵאַרְצְךָ֥ וּמִמּֽוֹלַדְתְּךָ֖ וּמִבֵּ֣ית אָבִ֑יךָ אֶל־הָאָ֖רֶץ אֲשֶׁ֥ר אַרְאֶֽךָּ׃“

(בראשית י"ב א')

לך לך – לעצמך
אלו מילים אשר אמר הקב"ה לאברהם אבינו, "לך לך" וגו' היו המילים הראשונים שה' אמר לאברהם ופתחו בשבילו שערים לאפשרויות וכישרונות אשר היו קודם מעל ומעבר הכוחות שלו. ה' אמר לו "לך לך – לעצמך, לעצם פנימי ואמתי שלך. תפתח את כל הכוחות וכישרונות שלך ותתקדם מעל ומעבר.

תמיד מעלים בקודש
מהמבול ראינו שאפשר לתקן את העבר ולסדר את חיינו מחדש. לימוד התורה וקיום המצוות מאפשרים לנו לשוב ליסוד שלנו ולפתח תכונות חדשות ולהגיע לשיאים בלי סוף אשר אנחנו לא תיארנו שהם קיימים. כי אדם לא יכול להישאר במדרגה אחד. המלכים נקראים "עומדים" כי אין באפשרותם להתפתח. אבל אדם הוא "מהלך" – רק אדם יכול להתעלות בקדושה ולהתקדם בחיים. עם הוא לא "הולך" קדימה הוא יורד ממדרגתו. וזהו העניין של "לך לך" – ליהודי יש חיוב להתעלות ולהשתפר מעלה מעלה – תמיד מעלים בקדושה.

להצליח בשלוש שלבים
בפסוק הנ"ל הקב"ה נותן לאברהם אבינו הוראה והדרכה באיזה אופן הוא יצליח. הפסוק הנ"ל, "לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך (אל הארץ אשר אראך)" לא בא להדגיש את כניסתו לארץ, אלא העיקר הוא שהוא יצא ממציאותו – "ארצך", "מולדתך", ו"בית אביך" (1)לקו"ש
חלק כ,
דף 59.
. וחסידות מבארת: "מארצך" – מהרצונות שלך, "וממולדתך" – מההרגלים (ומידות) שלך, "ומבית אביך" – מהחכמה (אב וחכמה) שלך (כי החכמה מונחלת מהאב).

עבד ה'
אע"פ שאצל אברהם כל זה היה בקדושה ואלקות, "מארצך וממולדתך ומבית אביך", הרצונות שלו ומידות ומוחין, מכל מקום "אל הארץ אשר אראך": הוא היה צריך ללכת לארץ (עבודה), לעשות מה ואיך שהקב"ה היה מורה לו – וזה פעל עילוי שלא לפי ערך של אברהם, הוא נהיה שליח ה', כי ע"י זה נהיה צוותא וחיבור של נברא עם בורא, אשר היה ההכנה לחיבור של עליונים ותחתונים שבמתן תורה. (שם)

לשמוע לחכמה עליונה
וכיוון ש"מעשה אבות סימן לבנים" ההוראה וההדרכה הנ"ל הקב"ה נתן ג"כ לנו, היורשים של אברהם אבינו. זאת אומרת אם אנחנו רוצים להצליח בגשמיות וברוחניות ורוצים לחיות חיים משמעותיים, עלינו קודם כל לשלוט על הרצונות והגשמיות (ארציות), דהיינו רק להתעסק אתם במה שצריך, והעיקר צריך להיות תורה, מצוות ומעשים טובים. אח"כ צריך לצאת ממולדתך, מהרגל ומידות ולא לומר "נולדתי כך" ולא לעשות דברים מכיוון שהטבע כך, אלא לפי רצון ה'. ואז צריך לצאת מבית אביך, לעזוב את החכמה של עצמו ולשמוע לחכמה אובייקטיבית – התורה של הקב"ה. וזוהי ההבטחה להצלחה וברכה לכל יהודי מאת ה' יתברך. .


בכדי לממן, להקדיש או לקבל את הגליון דרך דואר אלקטרוני נא ליצור קשר:
הצג כתובת דוא"ל


"עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר" משלי פ"ג, יח


Um den Wochenabschnitt als PDF herunterzuladen, klicken Sie bitte auf das PDF-Symbol.
09. Cheschwan 5782, 15. Oktober 2021

להורדת פרשת השבוע כקובץ PDF אנא לחץ על סמל ה-PDF.
ט' בחשון ה'תשפ"ב, 15 אוקטובר 2021

"פרשה למעשה" נכתב ע"י הרב דניאל שיפר, ירושלים התשפ"ב   ©


transparent to purple gradient