Tora-reading.png

פרשת השבוע
פרשה למעשה
פקודי

דברי תורה וחידושים • חסידות • הלכה והנהגות


גילוי אחר ההעלם

פרשת פקודי היא הקשר לפרשת ויקרא, והשייכות בין שתי הפרשיות אלו היא: בסוף פרשת פקודי מדובר על הענן ששרה מעל המשכן. וענן הוא העלם שלא נתן למשה להיכנס לאוהל מועד, ולא יכול משה גו', ואחר מכן ויקרא אל משה, קריאה היא הענין של גילוי – גילוי שבא אחר ההעלם. וגילוי שבא אחר ההעלם הוא גבוה יותר מגילוי לבד, כפי ידוע.

זדונות נעשה לו כזכויות

וגילוי שבא אחר ההעלם, בעבודה, זהו עבודת התשובה. כי תשובה היא באה אחר שהאדם התרחק מאלקות – והיה מצוי בהעלם, ותשובה הכוונה היא לשוב לאלקות – גילוי. מה בתשובה אף בגילוי שאחר ההעלם: כפלים לתושי' [פי': ע"י תשובה הוא מגיע לדרגה גבוה יותר מקודם החטא] מתקיימת אתהפכא לתכלית התשובה, דהינו זדונות נעשה לו כזכויות, אתהפכא חשוכא לנהורא.

"במקום שבעלי תשובה עומדים צדיקים גמורים אינם יכולים לעמוד שם"

וזהו גם הפשט של "במקום שבעלי תשובה עומדים צדיקים גמורים אינם יכולים לעמוד שם" (1)ברכות לד, ב.
רמב"ם הלכות תשובה פ"ז ה"ד.
.

לצדיקים ישנם זכויות, ובזה גופא יש שני מדרגות:

  1. ההמשכה דרך מצוות עשה, שזה הקו של ועשה טוב;
  2. ההמשכה דרך מצוות לא תעשה, הקו של סור מרע.

אך זה רק עצירת הרע ולא התהפכות הרע לטוב.

עבודה של גילויים

בענין עבודה של גילויים ישנם הגבלות, רע נשאר רע ויש לעצור אותו. אבל תשובה היא נוגעת לעצם הנפש וכך היא ג"כ למעלה מעצמות – אין בזה שום הגבלות. זדונות גופם נהפכים לזכויות. וזהו הענין של תכלית הקריאה שבא אחר ההעלם, לא עצרית וסילוק ההעלם, אלא, ש"לילה כיום יאיר".

להתעורר לאור הבוקר

וזהו הוראה לכל אחד לעבודתו, בכל מצב שהוא, אין להתייאש חס ושלום, אלא אדרבה ע"י העלם אפשר להגיע לגילוי יותר גבוה. וכך ג"כ בדורות בכלל. הקושיא נשאלת: הלא היו הרבה דורות יותר יפים ,מהיום והינו רחוק מהגאולה – והיום [כשאנחנו יותר קרוב לגאולה,] כיצד נבין את זאת, שדוקא בדור שאכשור דרא בתמי' ותהיה הגאולה?.

והתשובה לזה היא אדרבה היא הנותנת כנ"ל. לפנות בוקר השינה היא יותר עמוקה, ולכן צריך להתחזק לא לישון ארוך מדי, חס ושלום, אלא להתעורר לאור הבוקר, עד שנזכה ל"לילה כיום יאיר". (2)לקוטי שיחות,
חלק א, דפ' 202-203.
בתוספת ביאור המתרגם בסוגריים מרובעות.


הלכה למעשה

כשהוא עוסק במשא ומתן או במלאכה להשתכר בה, לא יהא בלבו לקבוץ ממון בלבד, אלא יעשה כדי שיהא לו לפרנס בני ביתו, ולתת צדקה, ולגדל בניו לתלמוד תורה. כללו של דבר, חיב אדם לשום עיניו ולבו על דרכיו ולשקול כל מעשיו במאזני שכלו. וכשרואה דבר שיבא לידי עבודת הבורא יתעלה, יעשהו. ואם לאו, לא יעשהו. ומי שנוהג כן, נמצא עובד את בוראו כל ימיו, אפילו בשעת שבתו וקומו והילוכו, ובשעת משאו ומתנו, ואפילו באכילתו ושתיתו [..] ובכל צרכיו. ועל ענין זה ציוו רבותינו ז"ל ואמרו, וכל מעשיך יהיו לשם שמים. ובדרך הזה זקף רבנו הקדוש אצבעותיו למעלה בשעת מיתתו ואמר, גילו וידוע לפניך, שלא נהניתי מהם אלא לשם שמים.
(קישו"ע, לא, ז)

הנהגה למעשה

טוב וחסד שנעשים ללא כל מחשבה על שכר הם החסד בדרגה הגבוהה ביותר. [על כל אחד לבדוק את עצמו] אם הוא עושה טובה לחברו אפילו אם הוא לא יכול להציע לו טובה בחזרה.

מעשה זוטא

– ספר לילדך –

המקום הכי קדוש במשכן ובמקדש היה קודש הקדשים שבו לא היה דבר מלבד הארון והלוחות. אתם רואים כמה קדושה התורה שיש לכם הזכות ללמוד אותה!


”ושאלתי את פי משיח אימת אתי מר, והשיב לי, בזאת תדע, בעת שיתפרסם למודך ויתגלה בעולם יפוצו מעיינותיך חוצה“

הבעל שם טוב, כתר שם טוב, א

"פרשה למעשה" מופיע ברוממה: נחלת עקיבא, רמת הצפון; קרית בעלזא; רחוב דברי חיים: שטיבל; צאנץ: ביהמ"ד צאנץ; שיכון חב"ד; מקור ברוך: שטיבל "זכרון משה"; גאולה: הר צבי; גוש 80: שידלובצא; בית ישראל: שטיבל.


בכדי לממן, להקדיש או לקבל את הגליון דרך דואר אלקטרוני נא ליצור קשר:
הצג כתובת דוא"ל


"עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר" משלי פ"ג, יח


Um den Wochenabschnitt als PDF herunterzuladen, klicken Sie bitte auf das PDF-Symbol.
1. Adar II, 5782, 4. März 2022,

להורדת פרשת השבוע כקובץ PDF אנא לחץ על סמל ה-PDF.
א' באדר ב' ה'תשפ"ב, 4 מרץ 2022


transparent to purple gradient