Tora-reading.png

פרשת השבוע
מִּשְׁפָּטִים

דברי תורה וחידושים • חסידות • הלכה והנהגות


ילאחר עשרת הדיברות (בפרשת יתרו, בשבוע שעבר), השבוע אנו למדים על מצוות בין אדם לחברו. כלומר, לא בתפילין, כשרות או הלכות סוכה עסקינן אלא בנזקין, לדוגמה כשחופרים למישהו בולען או כאשר הורגים פורץ וכו'.

מצוות בין אדם לחברו הם חשובים לא פחות ממצוות בין אדם למקום, ויש אומרים חשובים יותר, כלשון חז"ל: דרך ארץ קודם לתורה.

כדי להמחיש, שתי דוגמאות:

 1. בין אדם למקום: מישהו הדליק חו"ח סיגריה בשבת. ע"מ לעשות תשובה על כך, עליו לבצע שלשה צעדים:
  • לחדול מהעבירה.
  • להודות בדבר עבירה ולהגיד: ה', חטאתי!
  • לשאוף שלא לעשות את העבירה האת שוב לעולם.

  וזהו זה!!!

 2. בין אדם לחברו: הלבין פניו של רעהו ברבים.
  פה מדובר בחטא כפול: כנגד חברו וכנגד הקדוש ברוך הוא! שהרי, ה' מבקש: ביקש שלום ורדפוהו!
  ולכן חייב החוטא - מעבר לשלשת צעדי הכפרה הנ"ל - לבקש את כפרת חברו הנפגע. ועד שלא זוכה לכפרה מאדם שאותו פגע - גם לא יזכה לכפרת העוונות מהקדוש ברוך הוא!

לאחר מרד חמלניצקי היה משבר ביהדות מזרח אירופה. במיוחד בין אדם לחברו: כלומר, שורדי הפוגרום עדיין התפללו במניין ולמדו תורה וכו' אך "שכחו" את החיים המשותפים - במקום זאת השתלט עליהם קנאה, שנאה ושאפתנות יתר…

התיקון בא מהבעש"ט ותנועת החסידות שהעמיד את חשיבות המידות על דיוקם מחד, ומרבי ישראל ליפקין מסַלַנְט זצ"ל מאידך, מייסד תנועת המוסר. לפי תורת ישראל מסלנט מקור בין אדם למקום ובין אדם לחברו - חד הם: הקדוש ברוך הוא!

היארצייט1יום השנה של אדם שנפטר הוא תאריך פטירתו של רבי ישראל ליפקין מסַלַנְט כמעט תמיד נופלת על פרשת משפטים - ולא בכדי!

דוגמא לסוגיה זו:

מעשה ברבי ישראל ליפקין מסַלַנְט שבא עם מלווה לעירייה ללא מים זורמים בבית כנסת. שילם בית הכנסת לאיש מים שהביא חבית מים. נטל המלווה של הרבי את ידיו ע"י שפיכת מים רבים על ידיו. לעומתו, רבי ישראל ליפקין מסַלַנְט רק שימש בטיפין-טיפין של מים למצוות נטילת הידיים. שאל אותו על כך והשיב הרב: מוביל המים לא ציפה לאורחים ואם ייגמר חלילה המים ולא יספיק עד למתפלל האחרון, יבוא בית הכנסת עליו בטענה!

כלומר, המלווה של הרב חשב רק על מצוות בין אדם למקום ואילו רבי ישראל ליפקין מסַלַנְט חשב גם על בין אדם לחברו!

 
 

שבת שלום ומבורך!

משה בולאג

 
 

"עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר" משלי פ"ג, יח


Um den Wochenabschnitt als PDF herunterzuladen, klicken Sie bitte auf das PDF-Symbol.
26. Schwat 5783, 17. Februar 2023,

להורדת פרשת השבוע כקובץ PDF אנא לחץ על סמל ה-PDF.
כ"ו בשבט תשמ"ג,   17 פברואר


transparent to purple gradient